Wat belijden wij

Uitgangspunt is de Bijbel, het onfeilbare Woord van God (2 Tim.3:16; 1 Petr.2:19) en de op de Bijbel gefundeerde algemene en gereformeerde belijdenisgeschriften.

De Bijbel is het Woord van God, en daarom betrouwbaar tot in de details. De Bijbel is het enige juiste richtsnoer voor ons geloof en voor de invulling van ons leven. U kunt hier de Bijbel lezen.

Het gaat om een schriftuurlijke- en bevindelijke prediking. We bedoelen daarmee dat de prediking de boodschap van de Bijbel juist moet weergeven, maar dat in de prediking ook de toepassing van het heil vermeld moet worden en hoe het heil ervaren wordt.
Is dat dan noodzakelijk? Ja, omdat we allemaal rekenschap af moeten leggen van ons leven op het moment van ons sterven. Het is hemel of hel; altijd bij de Heere te mogen zijn, of altijd buiten Zijn gemeenschap.
De Heere wil niet onze ondergang, maar ons behoud, redding, zaligheid! Zie op Mij en wordt behouden! De nodiging tot het heil komt tot iedereen van ons, jong en oud!

Algemene belijdenisgeschriften zijn:

A.  De Apostolische Geloofsbelijdenis

DE TWAALF ARTIKELEN
van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving der zonden;
 11. wederopstanding des vleses;
 12. en een eeuwig leven.

B.  De geloofsbelijdenis van Nicea (325)

C.  De geloofsbelijdenis van Athanasius

D.  De gereformeerde belijdenisgeschriften. Drie Formulieren van Enigheid: