Geschiedenis

De Gereformeerde Gemeente van Goes dateert uit 1874. Op 28 augustus van dat jaar werd onze gemeente geïnstitueerd; dat wil zeggen dat toen de eerste ouderlingen en diakenen officieel in hun ambt werden bevestigd. Sedert die tijd is gemeente gestaag gegroeid. Met name in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is het ledental fors toegenomen, toen veel Bevelandse gezinnen zich vanwege de werkgelegenheid in Goes vestigden. Momenteel telt onze gemeente circa 1350 leden en doopleden.

In de loop der jaren zijn meerdere predikanten aan onze gemeente verbonden geweest.

Sinds 01-01-2023 is onze gemeente vacant.

We behoren tot een protestants kerkverband “Gereformeerde Gemeenten”. Het heet gereformeerd, omdat het wil gaan in het spoor van de Reformatie (de Kerkhervorming) in de zestiende eeuw. Landelijk tellen de Gereformeerde Gemeenten 158 gemeenten en circa 106.000 leden.

De kern van het gemeenteleven is de kerkgang. Iedere zondag worden drie kerkdiensten belegd. In de zondagse dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal en daarom staat de kansel, die ook wel preekstoel wordt genoemd, in het middelpunt. De dominee staat op de kansel, zodat iedereen hem kan zien. Hij legt de Bijbel uit, zodat ons duidelijk wordt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering, geloof in de Heere Jezus Christus en een leven tot Gods eer.
Tijdens de kerkdienst zijn er verschillende vaste onderdelen. Die vormen samen de zogenoemde liturgie. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan is het nuttig om te weten in welke volgorde de dienst verloopt. Daarvoor verwijzen we u naar het kopje “Liturgie kerkdienst”.
Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de verschillende onderdelen van de eredienst.
• We bidden God of Hij uit genade onze zonden en schuld wil vergeven, ons hart wil vernieuwen, wij Hem mogen leren kennen, vertrouwen, liefhebben en ons leven door Zijn genade mogen richten op Hem. Wij bidden God of Hij voor ons en onze medemens wil zorgen, wereldwijd.
• We zingen met elkaar Psalmen en gezangen, die in de Bijbel staan of daaruit zijn afgeleid.
• Tijdens de eredienst is er een collecte om de kosten van de gemeente te dragen, om in de nood van de gemeente te voorzien en hulp te bieden in de wereld.
• Het belangrijkste element van de kerkdienst is de preek. De dominee vertelt ons de boodschap van God uit de Bijbel. We gaan naar de kerk omdat God ons roept door Zijn Woord. Hij wil Zich aan ons bekendmaken. God laat Zich vinden in Zijn Woord. Hij zoekt door Zijn Woord verloren, zondige en schuldige mensen. De kern van de Bijbelse boodschap is heel kort samengevat in een woord van Christus: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Joh. 3:16).
U bent van harte welkom in onze kerkdiensten! Zie voor meer praktische informatie ook het kopje “Kerkdiensten”.

Meer informatie over de geschiedenis van onze gemeente(n) kunt u lezen op gergeminfo.nl